Terms of personal data processing

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zpracovatel bude ve smyslu. článku 4 bodu 2) Nařízení pro Správce zpracovávat osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo které pro Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Zpracovatele vyplývajících z Podkladové smlouvy. 1.2 Účelem této Smlouvy je stanovení rozsahu povinností Zpracovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování. Tyto Podmínky řeší práva a povinnosti Stran při poskytování služeb dle článku 3.1, a to i jednotlivě dle uzavřené Podkladové smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů ve smyslu článku 1.1 Smlouvy. 2.2 Tato Smlouva dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.