Politika sociální odpovědnosti

 

Budujeme systém managementu sociální odpovědnosti podle standardu IQNet SR 10, který co do požadavků odpovídá standardům SA-8000 a ISO 26000. Stálým cílem je vytvářet a udržovat důvěru zaměstnanců i zákazníků v sociálně odpovědné a etické jednání firmy vůči zaměstnancům. Přijali jsme proto politiku sociální odpovědnosti s mottem: 

Největší hodnotu pro naše podnikání mají naši zaměstnanci, naše odpovědnost vůči nim je důležitá pro současnou i budoucí prosperitu!

 

 

Toto základní motto naplníme soustředěním se na následující zásady:

 

Standardní systém managementu sociální odpovědnosti

 1. Základem systému sociální odpovědnosti jsou hodnoty: odpovědnost vůči zaměstnancům, transparentnost jednání, etické chování, ohled na zájmy všech zainteresovaných stran, respektování právního řádu i mezinárodních standardů a respektování lidských práv.

 2. Systém managementu sociální odpovědnosti je organickou součástí celkového řízení. Firma se zavazuje systém sociální odpovědnosti nejen dodržovat, ale i neustále zlepšovat.

 3. Systém sociální odpovědnosti je dokumentovaný v rámci soustavy řídicích dokumentů společnosti a na základě toho je kdykoli kontrolovatelné jeho naplňování v praxi.

 4. Pro naplňování systému sociální odpovědnosti jmenovalo vedení firmy svého představitele, kterým je generální ředitel společnosti. Ten za systém odpovídá a komunikuje jej v rámci firmy i mimo ní.

 5. Tato politika sociální odpovědnosti je k dispozici všem zaměstnancům společnosti a je prostřednictvím webových stránek k dispozici i veřejnosti.Zásady sociální odpovědnosti dodržované vůči zaměstnancům

 1. Nediskriminace. Firma vytváří rovné příležitosti pro všechny své zaměstnance a to při jejich přijetí do zaměstnání i v profesním růstu. Pravidla pro zaměstnávání jsou stejná pro všechny zaměstnance bez rozdílu a nemá na ně vliv, rasa, pohlaví, politická příslušnost, vyznání, osobní vztahy s nadřízeným ani další případné skutečnosti.

 2. Právo na soukromí. Firma úzkostlivě chrání osobní údaje vedené o zaměstnancích, včetně vícestupňové ochrany dat v informačních systémech.

 3. Zabránění nucené práci. Firma nikdy nevyužije nucené práce, např. práce vězňů.

 4. Zabránění dětské práci. Firma nikdy nevyužije dětské práce, vždy respektuje limity dané právním řádem České republiky.

 5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP). Firma má vytvořený funkční systém BOZP, který je personálně završen a materiálně vybaven a zahrnuje systém kontrol.

 6. Vhodné pracovní prostředí. S ohledem na používané technologie firma vytváří a ověřuje co nejvhodnější pracovní prostředí ve všech závodech.

 7. Společné sdružování a vyjednávání. Firma účinně spolupracuje s odborovými organizacemi svých zaměstnanců a dodržuje veškerá pravidla kolektivního vyjednávání vč. uzavírání kolektivních smluv.

 8. Pracovní podmínky a mzdy. Firma vytváří vhodné pracovní podmínky týkající se rozvržení pracovní doby vč. dodržování limitů přesčasové práce. Má transparentní mzdový systém zabezpečující slušnou životní úroveň.

 9. Pracovní smlouvy. Firma zaměstnává pouze na základě právně i eticky bezchybných pracovních smluv a dohod.

 10. Profesní rozvoj. Firma podporuje vzdělávání zaměstnanců vázané na jejich pracovní pozici i pro jejich další rozvoj kariéry. Dalšími projekty podporuje tvůrčí zlepšovatelské úsilí.

 11. Ohled na osobní život zaměstnanců. Firma při stanovování pracovního režimu a plánu dovolených bere ohled na zájmy zaměstnanců z hlediska dostupnosti pracoviště a odpočinku zaměstnanců.

 12. Respektování důstojnosti zaměstnanců. Důstojnost zaměstnanců je důležitou hodnotou chráněnou tak, že ji respektuje každý vedoucí zaměstnanec, přičemž zároveň dohlíží na to, aby ze strany jiných spolupracovníků nebo vedoucích nebyla narušována.Zásady sociální odpovědnosti dodržované vůči okolí firmy

 1. Zásady sociální odpovědnosti firma promítá do kontaktů se zákazníky a to v oblastech propagace, reklamy, uzavírání zakázek, ochrany osobních údajů a poskytování výrobků.

 2. Stejné zásady sociální odpovědnosti firma promítá i do kontaktů se svými dodavateli, přičemž v rámci dodavatelských řetězců podporuje všeobecné sdílení těchto zásad.

 3. Zásady sociální odpovědnosti dále firma promítá do vztahů s dceřinými firmami ve skupině, do vztahů se státní správou, s místní veřejností v sídlech závodů, s konkurenty a též s orgány a organizacemi zabývajícími se životním prostředím.

 Tato Politika sociální odpovědnosti je závazkem vedení naší firmy naplňovat zásady v oblasti sociální odpovědnosti stanovené příslušnou specifikací i požadavky zákazníků. Politika sociální odpovědnosti je základem pro stanovování cílů, cílových hodnot a programů. Zaměstnanci společnosti jsou s Politikou kvality vhodnými formami seznamováni.

Tato Politika kvality je přijímána na dobu neurčitou. Přezkoumávána z hlediska aktuálnosti a účinnosti může být kdykoli a z jakéhokoli důvodu, minimálně však jedenkrát ročně při přezkoumání systému řízení vedením.

 

V Desné dne 1. června 2014

 

 

Ing. Pavel Michek

představitel vedení pro systém sociální odpovědnosti